Privacybeleid SMART in Company

SMART in Company is zich bewust dat u vertrouwen stelt in onze organisatie. Wij vinden het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar cliënten, kandidaten en overige relaties en de bezoekers van de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Alle verwerkingen worden uitgevoerd conform de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt en/of gebruik maakt van onze diensten, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo weet u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van SMART in Company. U dient zich ervan bewust te zijn dat SMART in Company niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website en/of onze diensten geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

SMART in Company, KvK nummer 80193005
Vertegenwoordigd door:
I.E.C. van Kamperdijk-Maas
Statutair gevestigd te: Hilversum, ingrid@smartincompany.nl

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Onze opdrachtgevers zijn primair verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. SMART in Company verwerkt persoonsgegevens voor haar opdrachtgevers ter uitvoering van de overeenkomst.

Welke persoonlijke gegevens:

SMART in Company verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. Wij verzamelen alleen die gegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening. Hierbij gaat het om de volgende gegevens:

 • Contactgegevens: naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummers;
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

Bijzondere persoonsgegevens verwerken wij zo min mogelijk tenzij deze gegevens nodig zijn voor het belang van de cliënt of het uitoefenen van de overeenkomst met de opdrachtgever. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld, gegevens over gezondheid, ras, godsdienst, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging. Met name de gezondheidsgegevens kunnen van belang zijn voor een professionele en adequate uitvoering van de opdrachten van SMART in Company.

Doeleinden

SMART in Company verwerktpersoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Grondslagen

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat SMART in Company hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan SMART in Companypersoonsgegevens uitwisselen. SMART in Company kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer SMART in Company aan een wettelijke verplichting moet voldoen. SMART in Company zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

SMART in Company zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken en zolang als specifieke regelgeving dat vereist.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft SMART in Company passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Contactformulier

Op de website wordt een contactformulier gebruikt. Deze persoonsgegevens (naam, adres, telefoon, e-mail) worden niet langer bewaard dan nodig is om de service te verlenen aan de klant. De persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor marketing doeleinden.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u hier onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten

U heeft het recht om SMART in Company een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u SMART in Company verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen na

SMART in Company
t.a.v. I.E.C. van Kamperdijk-Maas
ingrid@smartincompany.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door SMART in Company, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 februari 2022.

SMART in Company kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.