ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1: Algemene bepalingen 

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van SMART in Company op het gebied van (loopbaan)coaching, outplacement, training of aanverwante werkzaamheden. 

b) Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover schriftelijk is overeengekomen. 

Artikel 2: Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan SMART in Company opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van coaching, loopbaanadvies, training of aanverwante werkzaamheden. 

Coach: de bij de NOLOC aangesloten coach. 

Cliënt: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. 

Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zins des woords. 

Overeenkomst: Elke afspraak tussen opdrachtgever en SMART in Company tot het verlenen van Diensten door SMART in Company ten behoeve van Opdrachtgever. 

NOLOC: vereniging voor loopbaan professionals 

Artikel 3: toepasselijkheid van deze voorwaarden 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door SMART in Company in het kader van zijn beroep Diensten worden aangeboden of geleverd. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door SMART in Company derden worden betrokken. 

3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij SMART in Company deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. 

4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en SMART in Company treden alsdan in overleg oom een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 

5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. 

Artikel 4: Toepasselijke gedragsregels en reglementen 

SMART in Company voert de Diensten uit in overeenstemming met de gedragscode van de NOLOC dan wel de daarvoor in de plaatstredende beroepsregels en acht zich gebonden aan het Klachtenreglement van de NOLOC dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregelen en tuchtrechtspraak. De toepasselijke gedragscode is te vinden op de website van de NOLOC: www.noloc.nl 

Artikel 5: Offerte en totstandkoming van de overeenkomst. 

1. Alle door SMART in Company gemaakte offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever en/of de cliënt is verstrekt. Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die door de opdrachtgever en/of de cliënt is verstrekt, alsnog omstandigheden voordoen of blijken die een belemmering vormen voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht dan kan SMART in Company de begeleiding beperken, uitstellen of beëindigen. 

2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de Opdrachtgever de offerte van SMART in Company schriftelijk dan wel per e-mail aanvaardt en heeft ingestemd met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever retourneert een voor akkoord getekend exemplaar van de overeenkomst aan SMART in Company. 

3. De opdracht is een inspanningsovereenkomst, waarbij SMART in Company garandeert alle haar ten dienste staande middelen tot begeleiding van de cliënt optimaal in te zetten. 

4. De Opdrachtgever en de cliënt verplichten zich vooraf opgave te doen van de fysieke, psychische en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de begeleiding van de cliënt. 

5. SMART in Company wijst de opdrachtgever erop dat aanvaarding van begeleiding door cliënt niet mag worden beschouwd als een toezegging tot beëindiging van het dienstverband, erkenning van de noodzaak tot vertrek, erkenning van incompetentie of het bestaan van een onwerkbare situatie. De begeleiding zal niet kunnen en mogen dienen als argument voor ontslag. De begeleiding door SMART in Company zal de rechtspositie van opdrachtgever en cliënt niet beïnvloeden. Zij behouden beiden hun rechten en vrijheden. 

6. Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en/of de cliënt verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan SMART in Company de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschroten dan wel beëindigen. 

7. SMART in Company begeleidt slechts cliënten die hiertoe gemotiveerd zijn; eigen inzet is een voorwaarde voor acceptatie en voor uitvoering van de opdracht. 

8. De door SMART in Company aangegeven termijnen voor de verrichtingen van haar diensten zijn indicatief. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

Artikel 6: Uitvoering van de Overeenkomst 

1. Iedere overeenkomst leidt voor SMART in Company tot een inspanningsverplichting waarbij SMART in Company gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap, volgens de maatstaven en richtlijnen van de NOLOC zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst. 

2. In alle gevallen waarin SMART in Company dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden. 

3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SMART in Company aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan SMART in Company worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SMART in Company zijn verstrekt, heeft SMART in Company het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 

4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door SMART in Company een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van SMART in Company op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke termijn stellen waarbinnen SMART in Company de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst. 

5. Wanneer SMART in Company de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. SMART in Company aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde. 

Artikel 7: geheimhouding 

1. SMART in Company is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. SMART in Company draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan 

eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld. 

2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen SMART in Company en Cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. SMART in Company zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededelingen doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Cliënt hierover uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 

Artikel 8: Intellectuele eigendom 

1. SMART in Company is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Cliënt verstrekte of – in het kader van deze overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s. 

2. Opdrachtgever en/of Cliënt mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SMART in Company geen gebruik maken van deze producten, waarop SMART in Company rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht. 

3. SMART in Company is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. Cliënten. 

Artikel 9: Honorarium en Kosten 

1. Het honorarium van SMART in Company bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door SMART in Company gewerkte tijdseenheid. 

2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. 

3. SMART in Company kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. SMART in Company heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan SMART in Company heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. 

4. SMART in Company behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen. 

Artikel 10: Betaling 

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door SMART in Company aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. 

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan SMART in Company over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. 

3. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

4. SMART in Company is gerechtigd om haar begeleiding op te schorten zolang de opdrachtgever/cliënt in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Dit geldt ook wanneer een vaste uitvoeringstermijn is afgesloten. 

Artikel 11: Incassokosten 

1. Indien SMART in Company invorderings-maatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 14% van de openstaande facturen. 

2. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten. 

Artikel 12: Aansprakelijkheid 

1. SMART in Company is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van de adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. 

2. De aansprakelijkheid voor de door de tekortkomingen veroorzaakte schade wordt beperkt tot het bedrag dat opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. 

3. In geval van gebruikmaking door Opdrachtnemer van een cursus/trainingsruimte van Opdrachtgever is alle aansprakelijkheid die verband heeft met de cursus/trainingsruimte zoals bijvoorbeeld voor (brand)veiligheid voor Opdrachtgever. 

Artikel 13: Annuleringsvoorwaarden 

1. Bij annulering door Opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is Opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. 

2. Bij annulering door Opdrachtgever van Coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. 

3. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van SMART in Company. 

Artikel 14: Beëindiging van de Overeenkomst 

1. SMART in Company is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door SMART in Company verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning. 

2. SMART in Company is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen. 

3. Zowel Opdrachtgever als SMART in Company kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard. 

Artikel 15: Toepasselijk recht 

Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en SMART in Company is Nederlands recht van toepassing